8. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ
Grand Yazıcı Club Turban Otel
24 - 27 Kasım 2024
Marmaris - MUĞLA

Bildiri Gönderimi 


Kongre, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına göre doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Ancak, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre teşvik kapsamında olması “tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması” gerektiği için bunun sağlanabileceği ihtimali düşüktür.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Kongre “HAKEMLİ” olup gelen bildiri özetleri yerli ve yabancı üyelerden oluşan Bilim Kurulu tarafından konu uzmanlıkları dikkate alınarak en az 2 hakem tarafından incelenecek ve kabul edilenler sözlü, kısa sözlü sunum veya poster sunum olarak programda yer alabilecektir.
 • Özetler, örnek olarak verilen özet formatında hazırlanmalıdır. Doğrudan şablon üzerine yazılması önerilir.
 • Özet en az 250 kelimeden oluşmalıdır.
 • 3-6 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Özetin içinde literatür atıfı olmamalıdır. Ayrıca literatür listesi verilmemelidir.
 • Özetler çalışmanın amacı, materyal ve metodu, bulgular ve önemli çıkarımları içermelidir.
 • Özette çalışma dışında genel bilgilere yer verilmemesi gereklidir.
 • Adres İngilizce yazılmalıdır.
 • Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Özetin bildiri konu başlıklarından hangisi kapsamında olduğu özet şablonunun altında verilen bildiri konularının yanındaki kutucukta işaretlenmelidir (bir kez tıklamanız yeterlidir).
 • Bildiri kitabı elektronik olarak yayınlanacaktır.
 • Hazırlanan özetler  maybircongress@gmail.com  adresine “Mustafa AVCI Özet” gibi ismin yer aldığı başlıkla gönderilmelidir.
  Örnek Bildiri Özet Şablonu için buraya tıklayınız.

BİLDİRİ KONULARI

  ARI ÜRÜNLERİNİN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ VE APİTERAPİ
  • Apimedika, tıbbi uygulamalar, tıbbi kullanım alanlarında elde edilen sonuçlar ve yenilikçi uygulamalar
  • Apiterapi uygulama merkezleri, yasal düzenlemeler, protokoller, kontrol ve sertifikasyon, sağlık beyanları
  • Bal arısı ürünlerinin gıda, kozmetik, sağlık koruma ve tedavi amaçlı kullanım olanakları
  • Apiterapötik ürünlerde standardizasyon
  • Yeni bir yaklaşım, arı havası ve kovan yatak
  • Arı Ürünlerinin Terapötik Özellikleri ve Apiterapötik Üretim Koşulları
  • Arı Ürünlerinin Koruyucu Sağlıkta ve Tamamlayıcı Tıpta Kullanımı
  • Api-Fitoterapi
  • Api-Aromaterapi
  • Api-Punktur
  • Api-Beslenme
  • Api-Frekans
  • Api-Air
  • Api-turizm

   

  ARI BIYOLOJİSİ, ISLAHI, KOLONİ YÖNETIMİ VE TOZLAŞMA
  • Coğrafi ırklar ve ekotiplerinin genetik, dış yapı ve verim özellikleri
  • Gen kaynaklarının korunması
  • Damızlık değer tahmini ve değerlendirmeye yönelik metot ve teknolojiler
  • Bal arısı genetiği ve genomik seleksiyon
  • Ana arı ve erkek arı üretimi ve kalitesi
  • Ana arı ve erkek arı üreme özellikleri ve yapay tohumlama
  • Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin verimini artırmaya yönelik seleksiyon ve melezleme çalışmaları
  • Hastalıklar ve parazitlere karşı dirençli hatlar geliştirme
  • Bal arılarında koloni çöküş sendromunun getirdikleri ve önlem alma metodolojisi
  • Bombus arısı yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
  • Bal arılarında genotip X çevre interaksiyonu
  • Koloni kayıpları; nedenleri ve önleme yolları
  • Koloni yönetiminde yeni teknikler ve ekipman geliştirme
  • Koloni performansını etkileyen çevre koşulları ve denetimi
  • Arıcılıkta GSM, kablolu ve kablosuz ağ tabanlı koloni takip sistemleri ve mobil uygulamalar
  • Arıcılık kayıt sistemleri
  • Bal arısı kolonilerini besleme
  • Koloni yönetiminin ürün kalitesine etkileri
  • Kolonide stres oluşturan unsurlar ve önlemler
  • Tozlaşmanın önemi
  • Genetiği değişmiş organizmalar (GDO) ve tozlayıcılar
  • Tozlaşmada bal arılarının ve diğer tozlayıcı arıların etkinliğinin artırılması
  • Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanımı

   

  ARI SAĞLIĞI, PESTİSİTLER VE ÇEVRE
  • Arı sağlığının korunmasında alınması gereken önlemler
  • Çevresel etki (pestisitler- yağmacılık, gezginci arıcılık), küresel ısınma ve arı sağlığı
  • Hijyenik davranış ve arı sağlığı açısından önemi
  • Arılarda bakteriyel, viral hastalıklar, varroa, protozoonlar, mantarlar, arı biti ve akarlar önlemler ve mücadele metotları
  • Yakın tehditler, Aethina tumidaVespa velutina ve Tropilealaps akarı
  • Temel petek kaynaklı olası bal arısı sağlığı ve ilaç kalıntısı sorunları
  • Bal arısı hastalık-zararları ile koloni kayıpları ilişkisi
  • Zirai ilaçlamaların bal arısı ve Bombus arısını üzerine etkisi,
  • Arı sağlığı Türkiye veri tabanının oluşturulması ve epidemiyoloji
  • Küresel ısınma, bal arısı/Bombus arısı-çevre ilişkisi ve geleceği

   

  ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM, İŞLEME, MUHAFAZA VE GIDA GÜVENLİĞİ
  • Bal, balmumu, arı poleni, arı sütü, arı ekmeği, propolis, arı zehiri, apilarnil, arı ekmeği ve ana arı larvası üretim teknikleri ve teknolojileri ve standardizasyonu
  • Çam balına ait ülkemiz parametreleri ve ISO TC34 SC 19 çalışmalarına aktarımı
  • Çam balında C4 sorunu, nedenleri ve çam balının uluslararası kriterlere uygun değerlendirme ölçütleri
  • Monofloral balların biyokimyasal, karbon izotop ve fiziksel karakterizasyonları ve bunlara ilişkin standartların geliştirilmesi
  • Arı ve arı ürünlerinde gıda kontrol, mevzuat ve sertifikasyon sorunları
  • Arı ürünlerinden üretilen yan ürünlerin çeşitlendirilmesi, üretim, saklama ve pazarlama stratejileri
  • Monofloral balların biyokimyasal, karbon izotop ve fiziksel karakterizasyonları ve bunlara ilişkin standartların geliştirilmesi
  • Bal arısı ürünlerinde Türkiye’de ve dünyada gıda mevzuatı ve gıda kontrolü uygulamaları
  • Bal arısı ürünlerinde gıda güvenliği
  • Balda hijyen ve sanitasyon
  • Bal arısı ürünlerinde analiz teknikleri ve tağşiş ve taklitin saptanması ve yasal uygulamalar
  • Bal arısı ürünlerinde tağşiş ve taklidin tespiti ile ilgili uygulamalar ve yasal yaptırımlar
  • Bal arısı ürünlerinde çevresel kirleticiler ve sahtecilik
  • Çam balının standardizasyonu çalışmaları

   

  ARICILIK EKONOMİSİ VE PAZARLAMA
  • Sosyo-ekonomik sorunlar ve arıcı üzerine etkileri
  • Göçer arıcılık ve yerleşim sorunları
  • Arı ürünlerinde tanıtım, pazarlama ve markalaşma
  • Arıcılık işletmelerinde ekonomik analiz
  • Arı ürünleri talebi ve tüketici eğilimleri
  • Arıcılık mevzuatı ve düzenlemeleri
  • Arıcılıkta risk yönetimi ve arıcılık sigortaları
  • Arıcılık işletmelerinde sürdürülebilirlik ve optimum işletme büyüklüğü
  • Kırsal kalkınmada arıcılığın rolü ve arıcılık yatırımları
  • Yöresel balların coğrafik işaretlenmesi, üretici ve tüketici açısından avantajları
  • Görsel, basılı ve interaktif arıcı eğitimi, tüketici bilinçlendirme faaliyetleri

   

  ARICILIK-ORMANCILIK İLİŞKİLERİ, ÇAM BALI ÜRETİMİ VE BAL ORMANLARI
  • Marchalina hellenica biyolojisi, üretim ve yaygınlaştırma olanakları
  • Çam balının üretiminde zamanlama, konaklama
  • Çam balından başka çiçek ve salgı balları üretimi
  • Çam balı üretim ormanlarında yangın sorunu ve iklim değişikliğinin etkileri
  • Ormanların arıcılık amaçlı yönetimi, planlanması ve arıcılık-ormancılık ilişkileri
  • Bal ormanlarının kurulması, yararlanma ve arıcılığa katkıları