Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Özetler, örnek olarak verilen özet formatında hazırlanmalıdır. Doğrudan şablon üzerine yazılması önerilir.
 • Özet en az 250 kelimeden oluşmalıdır.
 • 3-6 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Özetin içinde literatür atıfı olmamalıdır. Ayrıca literatür listesi verilmemelidir.
 • Özetler çalışmanın amacı, materyal ve metodu, bulgular ve önemli çıkarımları içermelidir.
 • Özette çalışma dışında genel bilgilere yer verilmemesi gereklidir.
 • Adres İngilizce yazılmalıdır.
 • Özetler Bilim Kurulu tarafından titizlikle değerlendirilerek uygun görülenler sözlü veya poster olarak kabul edilecektir. Doğrudan poster isteniyor ise özet gönderilirken belirtilmelidir.
 • Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Özetin bildiri konu başlıklarından hangisi kapsamında olduğu özet şablonunun altında verilen bildiri konularının yanındaki kutucukta işaretlenmelidir (bir kez tıklamanız yeterlidir).
 • Bildiri kitabı elektronik olarak yayınlanacaktır.
 • Hazırlanan özetler [email protected] adresine “Mustafa AVCI Özet” gibi ismin yer aldığı başlıkla gönderilmelidir.
  Örnek Bildiri Özet Şablonu için buraya tıklayınız.

BİLDİRİ KONULARI

 1. APİTERAPİ
  • Apimedika, tıbbi uygulamalar, tıbbi kullanım alanlarında elde edilen sonuçlar ve yenilikçi uygulamalar
  • Apiterapi uygulama merkezleri, yasal düzenlemeler, protokoller, kontrol ve sertifikasyon, sağlık beyanları
  • Bal arısı ürünlerinin gıda, kozmetik, sağlık koruma ve tedavi amaçlı kullanım olanakları
  • Apiterapötik ürünlerde standardizasyon
  • Yeni bir yaklaşım, arı havası ve kovan yatak
  • Arı Ürünlerinin Terapötik Özellikleri ve Apiterapötik Üretim Koşulları
  • Arı Ürünlerinin Koruyucu Sağlıkta ve Tamamlayıcı Tıpta Kullanımı
  • Api-Fitoterapi
  • Api-Aromaterapi
  • Api-Punktur
  • Api-Beslenme
  • Api-Frekans
  • Api-Air
  • Api-turizm

   

 2. ARI BİYOLOJİSİ, ISLAH, TOZLAŞMA, KOLONİ YÖNETİMİ
  • Coğrafi ırklar ve ekotiplerinin genetik, dış yapı ve verim özellikleri
  • Gen kaynaklarının korunması
  • Damızlık değer tahmini ve değerlendirmeye yönelik metot ve teknolojiler
  • Bal arısı genetiği ve genomik seleksiyon
  • Ana arı ve erkek arı üretimi ve kalitesi
  • Ana arı ve erkek arı üreme özellikleri ve yapay tohumlama
  • Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin verimini artırmaya yönelik seleksiyon ve melezleme çalışmaları
  • Hastalıklar ve parazitlere karşı dirençli hatlar geliştirme
  • Bal arılarında koloni çöküş sendromunun getirdikleri ve önlem alma metodolojisi
  • Bombus arısı yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
  • Bal arılarında genotip X çevre interaksiyonu
  • Koloni kayıpları; nedenleri ve önleme yolları
  • Koloni yönetiminde yeni teknikler ve ekipman geliştirme
  • Koloni performansını etkileyen çevre koşulları ve denetimi
  • Arıcılıkta GSM, kablolu ve kablosuz ağ tabanlı koloni takip sistemleri ve mobil uygulamalar
  • Arıcılık kayıt sistemleri
  • Bal arısı kolonilerini besleme
  • Koloni yönetiminin ürün kalitesine etkileri
  • Kolonide stres oluşturan unsurlar ve önlemler
  • Tozlaşmanın önemi
  • Genetiği değişmiş organizmalar (GDO) ve tozlayıcılar
  • Tozlaşmada bal arılarının ve diğer tozlayıcı arıların etkinliğinin artırılması
  • Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanımı

   

 3. ARI SAĞLIĞI, PESTİSİTLER VE ÇEVRE
  • Arı sağlığının korunmasında alınması gereken önlemler
  • Çevresel etki (pestisitler- yağmacılık, gezginci arıcılık), küresel ısınma ve arı sağlığı
  • Hijyenik davranış ve arı sağlığı açısından önemi
  • Arılarda bakteriyel, viral hastalıklar, varroa, protozoonlar, mantarlar, arı biti ve akarlar önlemler ve mücadele metotları
  • Yakın tehditler, Aethina tumidaVespa velutina ve Tropilealaps akarı
  • Temel petek kaynaklı olası bal arısı sağlığı ve ilaç kalıntısı sorunları
  • Bal arısı hastalık-zararları ile koloni kayıpları ilişkisi
  • Zirai ilaçlamaların bal arısı ve Bombus arısını üzerine etkisi,
  • Arı sağlığı Türkiye veri tabanının oluşturulması ve epidemiyoloji
  • Küresel ısınma, bal arısı/Bombus arısı-çevre ilişkisi ve geleceği

   

 4. ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM, İŞLEME, MUHAFAZA VE GIDA GÜVENLİĞİ
  • Bal, balmumu, arı poleni, arı sütü, arı ekmeği, propolis, arı zehiri, apilarnil, arı ekmeği ve ana arı larvası üretim teknikleri ve teknolojileri ve standardizasyonu
  • Çam balına ait ülkemiz parametreleri ve ISO TC34 SC 19 çalışmalarına aktarımı
  • Çam balında C4 sorunu, nedenleri ve çam balının uluslararası kriterlere uygun değerlendirme ölçütleri
  • Monofloral balların biyokimyasal, karbon izotop ve fiziksel karakterizasyonları ve bunlara ilişkin standartların geliştirilmesi
  • Arı ve arı ürünlerinde gıda kontrol, mevzuat ve sertifikasyon sorunları
  • Arı ürünlerinden üretilen yan ürünlerin çeşitlendirilmesi, üretim, saklama ve pazarlama stratejileri
  • Monofloral balların biyokimyasal, karbon izotop ve fiziksel karakterizasyonları ve bunlara ilişkin standartların geliştirilmesi
  • Bal arısı ürünlerinde Türkiye’de ve dünyada gıda mevzuatı ve gıda kontrolü uygulamaları
  • Bal arısı ürünlerinde gıda güvenliği
  • Balda hijyen ve sanitasyon
  • Bal arısı ürünlerinde analiz teknikleri ve tağşiş ve taklitin saptanması ve yasal uygulamalar
  • Bal arısı ürünlerinde tağşiş ve taklidin tespiti ile ilgili uygulamalar ve yasal yaptırımlar
  • Bal arısı ürünlerinde çevresel kirleticiler ve sahtecilik
  • Çam balının standardizasyonu çalışmaları

   

 5. ARICILIK EKONOMİSİ VE PAZARLAMA
  • Sosyo-ekonomik sorunlar ve arıcı üzerine etkileri
  • Göçer arıcılık ve yerleşim sorunları
  • Arı ürünlerinde tanıtım, pazarlama ve markalaşma
  • Arıcılık işletmelerinde ekonomik analiz
  • Arı ürünleri talebi ve tüketici eğilimleri
  • Arıcılık mevzuatı ve düzenlemeleri
  • Arıcılıkta risk yönetimi ve arıcılık sigortaları
  • Arıcılık işletmelerinde sürdürülebilirlik ve optimum işletme büyüklüğü
  • Kırsal kalkınmada arıcılığın rolü ve arıcılık yatırımları
  • Yöresel balların coğrafik işaretlenmesi, üretici ve tüketici açısından avantajları
  • Görsel, basılı ve interaktif arıcı eğitimi, tüketici bilinçlendirme faaliyetleri

   

 6. ARICILIK-ORMANCILIK İLİŞKİLERİ, ÇAM BALI ÜRETİMİ VE BAL ORMANLARI
  • Marchalina hellenica biyolojisi, üretim ve yaygınlaştırma olanakları
  • Çam balının üretiminde zamanlama, konaklama
  • Çam balından başka çiçek ve salgı balları üretimi
  • Çam balı üretim ormanlarında yangın sorunu ve iklim değişikliğinin etkileri
  • Ormanların arıcılık amaçlı yönetimi, planlanması ve arıcılık-ormancılık ilişkileri
  • Bal ormanlarının kurulması, yararlanma ve arıcılığa katkıları