Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Özetler, örnek olarak verilen özet formatında hazırlanmalıdır. Doğrudan şablon üzerine yazılması önerilir.
 • Özet en az 300 kelimeden oluşmalıdır.
 • 3-6 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Özetin içinde literatür atıfı olmamalıdır. Ayrıca literatür listesi verilmemelidir.
 • Özetler çalışmanın amacı, materyal ve metodu, bulgular ve önemli çıkarımları içermelidir.
 • Özette çalışma dışında genel bilgilere yer verilmemesi gereklidir.
 • Adres İngilizce yazılmalıdır.
 • Özetler Bilim Kurulu tarafından titizlikle değerlendirilerek uygun görülenler sözlü veya poster olarak kabul edilecektir. Doğrudan poster isteniyor ise özet gönderilirken belirtilmelidir.
 • Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Özetin bildiri konu başlıklarından hangisi kapsamında olduğu özet şablonunun altında verilen bildiri konularının yanındaki kutucukta işaretlenmelidir (bir kez tıklamanız yeterlidir).
 • Bildiri kitabı elektronik olarak yayınlanacaktır. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kriterleri bakımından isteyen yazarların bildirileri tam metin olarak yer alacaktır.
 • Kongremiz Üniversiteler arası Kurul Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.
 • Hazırlanan özetler [email protected] adresine “Mustafa AVCI Özet” gibi ismin yer aldığı başlıkla gönderilmelidir.

 • Örnek Bildiri Özet Şablonu için buraya tıklayınız.

BİLDİRİ KONULARI

1. ARI BİYOLOJİSİ, ISLAH, TOZLAŞMA, KOLONİ YÖNETİMİ

 • Coğrafi ırklar ve ekotiplerinin genetik, dış yapı ve verim özellikleri
 • Gen kaynaklarının korunması
 • Damızlık değer tahmini ve değerlendirmeye yönelik metot ve teknolojiler
 • Bal arısı genetiği ve genomik seleksiyon
 • Ana arı ve erkek arı üretimi ve kalitesi
 • Ana arı ve erkek arı üreme özellikleri ve yapay tohumlama
 • Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin verimini artırmaya yönelik seleksiyon ve melezleme çalışmaları
 • Hastalıklar ve parazitlere karşı dirençli hatlar geliştirme
 • Bal arılarında koloni çöküş sendromunun getirdikleri ve önlem alma metodolojisi
 • Bombus arısı yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
 • Bal arılarında genotip X çevre interaksiyonu
 • Koloni kayıpları; nedenleri ve önleme yolları
 • Koloni yönetiminde yeni teknikler ve ekipman geliştirme
 • Koloni performansını etkileyen çevre koşulları ve denetimi
 • Arıcılıkta GSM, kablolu ve kablosuz ağ tabanlı koloni takip sistemleri ve mobil uygulamalar
 • Arıcılık kayıt sistemleri
 • Bal arısı kolonilerini besleme
 • Koloni yönetiminin ürün kalitesine etkileri
 • Kolonide stres oluşturan unsurlar ve önlemler
 • Tozlaşmanın önemi
 • Genetiği değişmiş organizmalar (GDO) ve tozlayıcılar
 • Tozlaşmada bal arılarının ve diğer tozlayıcı arıların etkinliğinin artırılması
 • Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanımı

2. ARI SAĞLIĞI, PESTİSİTLER VE ÇEVRE

 • Arı sağlığının korunmasında alınması gereken önlemler
 • Çevresel etki (pestisitler- yağmacılık, gezginci arıcılık), küresel ısınma ve arı sağlığı
 • Hijyenik davranış ve arı sağlığı açısından önemi
 • Arılarda bakteriyel, viral hastalıklar, varroa, protozoonlar, mantarlar, arı biti ve akarlar önlemler ve mücadele metotları
 • Yakın tehditler, Aethina tumida, Vespa velutina ve Tropilealaps akarı
 • Temel petek kaynaklı olası bal arısı sağlığı ve ilaç kalıntısı sorunları
 • Bal arısı hastalık-zararları ile koloni kayıpları ilişkisi
 • Zirai ilaçlamaların bal arısı ve Bombus arısını üzerine etkisi,
 • Arı sağlığı Türkiye veri tabanının oluşturulması ve epidemiyoloji
 • Küresel ısınma, bal arısı/Bombus arısı-çevre ilişkisi ve geleceği

3. ARI ÜRÜNLERİ, ÖZELLİKLERİ VE APİTERAPİ

 • Bal, balmumu, arı poleni, arı sütü, arı ekmeği, propolis, arı zehiri, apilarnil, arı ekmeği ve ana arı larvası
 • Apimedika, tıbbi uygulamalar, tıbbi kullanım alanlarında elde edilen sonuçlar ve yenilikçi uygulamalar
 • Apiterapi uygulama merkezleri, yasal düzenlemeler, protokoller, kontrol ve sertifikasyon, sağlık beyanları
 • Bal arısı ürünlerinin gıda, kozmetik, sağlık koruma ve tedavi amaçlı kullanım olanakları
 • Apiterapötik ürünlerde standardizasyon
 • Yeni bir yaklaşım, arı havası ve kovan yatak
 • Arı Ürünlerinin Terapötik Özellikleri ve Apiterapötik Üretim Koşulları
 • Arı Ürünlerinin Koruyucu Sağlıkta ve Tamamlayıcı Tıpta Kullanımı
 • Api-Fitoterapi
 • Api-Aromaterapi
 • Api-Punktur
 • Api-Beslenme
 • Api-Frekans
 • Api-Air

4. ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM, İŞLEME, MUHAFAZA, GIDA GÜVENLİĞİ VE TOKSİKOLOJİ

 • Bal, balmumu, arı poleni, arı sütü, arı ekmeği, propolis, arı zehiri, apilarnil, arı ekmeği ve ana arı larvası üretim teknikleri ve teknolojileri ve standardizasyonu
 • Çam balına ait ülkemiz parametreleri ve ISO TC34 SC 19 çalışmalarına aktarımı
 • Monofloral balların biyokimyasal, karbon izotop ve fiziksel karakterizasyonları ve bunlara ilişkin standartların geliştirilmesi
 • Arı ve arı ürünlerinde gıda kontrol, mevzuat ve sertifikasyon sorunları
 • Api-turizm
 • Arı ürünlerinden üretilen yan ürünlerin çeşitlendirilmesi, üretim, saklama ve pazarlama stratejileri
 • Monofloral balların biyokimyasal, karbon izotop ve fiziksel karakterizasyonları ve bunlara ilişkin standartların geliştirilmesi
 • Bal arısı ürünlerinde Türkiye’de ve dünyada gıda mevzuatı ve gıda kontrolü uygulamaları
 • Bal arısı ürünlerinde gıda güvenliği
 • Balda hijyen ve sanitasyon
 • Bal arısı ürünlerinde analiz teknikleri ve tağşiş ve taklitin saptanması ve yasal uygulamalar
 • Bal arısı ürünlerinde tağşiş ve taklidin tespiti ile ilgili uygulamalar ve yasal yaptırımlar
 • Bal arısı ürünlerinde çevresel kirleticiler ve sahtecilik

5. ARICILIK-ORMANCILIK İLİŞKİLERİ, BAL ORMANLARI VE KONAKLAMA

 • Marchalina hellenica, biyolojisi, üretim ve yaygınlaştırma olanakları
 • Çam balı üretimine elverişli ormanların yönetimi, planlanması ve arıcılık-ormancılık ilişkileri
 • Çam balın üretiminde zamanlama, koloni yönetimi ve koloni yaşamında olası riskler
 • Çam balında C4 sorunu, nedenleri ve çam balının uluslararası kriterlere uygun değerlendirme ölçütleri
 • Çam balının coğrafik işaretlenmesi
 • Çam balından başka salgı balları, özellikleri
 • Çam balının standardizasyonu çalışmaları
 • Bal ormanı kurulmasında izlenceler, kısıtlar ve fırsatlar

6. ARICILIK EKONOMİSİ VE PAZARLAMA

 • Sosyo-ekonomik sorunlar ve arıcı üzerine etkileri
 • Göçer arıcılık ve yerleşim sorunları
 • Arı ürünlerinde tanıtım, pazarlama ve markalaşma
 • Arıcılık işletmelerinde ekonomik analiz
 • Arı ürünleri talebi ve tüketici eğilimleri
 • Damızlık sorunu ve geleceğe yönelik planlamalar
 • Arıcılık mevzuatı ve düzenlemeleri
 • Arıcılıkta risk yönetimi ve arıcılık sigortaları
 • Arıcılık işletmelerinde sürdürülebilirlik ve optimum işletme büyüklüğü
 • Kırsal kalkınmada arıcılığın rolü ve arıcılık yatırımları
 • Yöresel balların coğrafik işaretlenmesi, üretici ve tüketici açısından avantajları
 • Görsel, basılı ve interaktif arıcı eğitimi, tüketici bilinçlendirme faaliyetleri
Kongre web sayfası Bee´o Propolis katkıları ile hazırlanmıştır.
Sponsorlar
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Sektörel İletişim Sponsoru