6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği kontrolü altında uluslararası katılımlı “Türkiye Arıcılık Ödülleri” yarışması düzenlenecektir. 45. Apimondia – Dünya Arıcılık Kongresi ile birlikte uluslararası vitrine çıkan ve Arıcılıktaki gücünü tüm dünyaya gösteren Türkiye arıcılığı bu yarışmalar ile birlikte potansiyelini ve arıcılığını uluslararası katılımcılara karşı bir kez daha test etme imkanı bulacaktır.

Daha önceki yıllarda Kongre ile birlikte düzenlenen Bal Yarışması ve Fotoğraf Yarışmasına ek olarak bu yıl İnovasyon kategorisi eklenmiştir. Yarışmalarda derece alan katılımcılara sertifika ve ödül ile birlikte dereceye girdiği dalda bu ünvanı taşımasına izin verilecek, yarışma derecesiyle ilgili logo, görsel vb. çalışmaları ürünlerinde ve tanıtımlarında kullanabilecektir.

Ülke arıcılığımızın bulunduğu noktayı bir kez daha görmek için önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz Uluslararası Katılımlı Türkiye Arıcılık Ödülleri’nde arıcılarımızın ve sektör paydaşlarının katılımını görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.


6. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI
01- Yarışmanın Adı: “Arıcının Bal Yolculuğu”

02- Yarışmanın Teması: “Göçer Arıcılık”
Bu temayla; Anadolu’muzun en kadim, en yaygın ama aslında en az bilinen yaşam, üretim ve geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın, günümüzdeki temel biçimi olan göçer arıcılığı, arının ve çiçeklerin peşindeki bu baht yolculuğunu anlatacak kareler düşlenmektedir.

03- Yarışma Koşulları:
Yarışma TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu patronajında, Çevre ve Arı Koruma Derneği - ÇARIK sponsorluğunda düzenlenmektedir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır.

Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma; Seçici Kurul/Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekreteryası ve 1. derece yakınları dışında, profesyonel ve/veya amatör tüm fotoğraf sanatçıları ile kayıtlı ve/veya amatör tüm arıcılara açıktır.

Yarışmacılar, yarışma takviminde çekilmiş en çok 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi, belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir.

Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Kural ihlali yapan katılımcılara TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’de belirtilen yaptırımlar uygulanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

İçlerinde dereceye giren ve ödül kazanan fotoğrafların da olduğu, sergilenme hakkı kazanan fotoğraflar ve sahipleri, sonuç bildirim tarihinde kongre web sitesinde duyurulacaktır.
Ödül kazananlar ödüllerini kongreye bizzat katılarak almalıdırlar. Katılım sağlanmazsa seçici kurul ödülü katılım sağlayan eser sahiplerinden yedek sıradakine verebilir.

04- Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için fotoğrafların Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı fotoğrafların Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr ile www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

05- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.

İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

Ülke kodu (TR) ve bölüm tanımlaması (D) yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.


İsimlendirme:
1. Adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. Adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. Adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. Adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. Adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Işığın izinde” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_isigin_izinde” gibi…

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği sorumlu olmayacaktır.

Yarışmanın Teknik Şartnamesi ve diğer bilgiler için www.muglacongress.org ile www.maybir.org.tr ve bilgi@carik.org.tr web sayfalarındaki yarışma sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

06- Yarışma Sekretaryası:
Şamil Tuncay BEŞTOY
Telefon: 532 451 54 40
E-posta : foto@muglacongress.org

07- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Deniz AYDEMİR Muğla Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği - MUFSAT, Y. K. Başkanı ve TFSF Y. K. Üyesi
Şamil Tuncay BEŞTOY Çevre ve Arı Koruma Derneği - ÇARIK, Y. K. Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ERKAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. A. Onur GİRİŞGİN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Cafer KABA Türkiye Arı Yetiştiriciler Merkez Birliği - TAB, Y. K. Üyesi
Koray M. ÜRKMEZ Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği - MARFOD, Başkan

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

08- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15.02.2018
Son Katılım Tarihi : 05.10.2018
Jüri Toplantı Tarihi : 07.10.2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 08.10.2018
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 16.10.2018

09- Ödüller:
Birinci : 2500 TL
İkinci : 1500 TL
Üçüncü : 750 TL
25 Adet Sergi Fotoğrafı : 100 TL

10- Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2018-083 patronajı ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

TFSF Temsilcisi: AYDIN DURDU© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildirii merkezi